• Schowek
  • Koszyk
Schowek 0,00 zł 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0,00 zł 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kupujunas.com

  1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;
Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej   bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kupujunas.com;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod kupujunas.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą CTI Telekom Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;
9. RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku.
  1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem www.kupujunas.com.
2.2. Sklep internetowy, działający pod  nazwą kupujunas.com, prowadzony jest przez firmę CTI Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-389), al. Bohaterów Września 9. NIP: 5262666398. Regon: 015290609, KRS 0000141982.
Telefon: 22 398 89 00
Telefon: 801 01 16 17


E-mail: sklep@kupujunas.com,
2.3. Niniejszy regulamin określa w szczególności :
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma CTI Telekom Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.5. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane opisy i ceny produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. 
  1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego i przetwarzanie danych osobowych ( RODO)

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach ( zalecane) bądź złożenie zamówienia bez rejestrowania użytkownika.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji lub korzystania ze sklepu bez jej dokonywania jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Firma CTI Telekom Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:

                - zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
                - wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych i księgowych,

                - wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
                - wsparcia obsługi klienta.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są: biura podatkowe, firmy kurierskie, firmy windykacyjne.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Państwa.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Kontakt do Administratora Danych Osobowych: sklep@kupujunas.com
3.4. Firma CTI Telekom Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CTI Telekom za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CTI Telekom.
  1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1 Zamówienia w sklepie można składać we wszystkie dni w roku 24 godziny na dobę, jednakże zamówienia złożone w dni wolne ( tj. soboty, niedziele i święta) oraz po godzinach pracy sklepu przyjmowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4.2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową kupujunas.com, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Naciśnięcie przycisku: „Potwierdź zamówienie” nakłada na Klienta obowiązek zapłaty.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy ,
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy.
4.6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4.7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą CTI Telekom Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
4.8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail  potwierdzającą złożenie zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.  
4.10. Firma CTI Telekom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w następujących przypadkach:
a) błędnie lub częściowo wypełniony formularz zamówienia,
b) brak uiszczenia wymaganej płatności w wyznaczonym terminie.
4.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności zamówionego towaru. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia ( zmiana produktu, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
V.            Dostawa

5.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się  przesyłką kurierską firmy InPost lub DHL . Koszty dostawy wynoszą:
- 16,00 zł brutto InPost / 17,00 zł brutto DHL za 1 paczkę  do 30 kg,
- 19,90 zł brutto InPost / 20,90 zł brutto DHL za 1 paczkę  do 30 kg za pobraniem ( płatne u kuriera).
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia. Wszystkie nasze paczki są ubezpieczone.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2  dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia lub dnia wpłynięcia zapłaty  na konto firmy CTI Telekom (w zależności od wybranej formy płatności). Wyjątek stanowią towary przy których podana jest informacja z innym terminem realizacji.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kupujunas.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.5 Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie oraz taśmy nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji proszę odmówić przyjęcia przesyłki lub sprawdzić jej zawartość i stan w obecności kuriera. Istotne jest również sporządzenie protokołu szkody.
  1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
6.2. Firma CTI Telekom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen na stronie sklepu internetowego kupujunas.com bez uprzedzenia. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. 
6.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego 19 2490 0005 0000 4530 8932 6652,
b.) za pobraniem – opłata u kuriera dostarczającego przesyłkę.
  1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z załącznikiem nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 roku – dotyczy umów zawartych od dnia 25.12.2014 roku.
Prawo odstąpienia od umowy
7.1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – firmę CTI Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-389) al. Bohaterów Września 9
NIP:               5262666398
Telefon: 22 398 89 00
Telefon: 22 822 56 98e-mail: sklep@kupujunas.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
7.4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można znaleźć na naszej stronie internetowej www.kupujunas.com w zakładce dokumenty do pobrania. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@kupujunas.com . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.6. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
7.7. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a)  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres ustalony z pracownikiem sklepu internetowego.
b)  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
c)  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.9. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  1. Reklamacje dotyczące towarów


8.1. Firma CTI Telekom Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi na podstawie ustawy kodeks cywilny oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa -  dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 roku. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Wada prawna oznacza, że produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa. 
8.2. Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności.
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
8.3. Podstawowe uprawnienia Klienta.
1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 
Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.
2) Grupa: naprawa/wymiana
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. 
8.4. Terminy reklamacyjne
a.) 1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
b.) 2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
8.5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres sklep@kupujunas.com. Firma CTI Telekom Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.6. Dostarczenie reklamowanego towaru.
W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
8.7. Termin realizacji żądania reklamacyjnego konsumenta przez sprzedawcę.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
8.8. Koszty reklamacyjne.
Z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Poniżej prezentujemy dwa wyjątki:
1. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego produktu.
2. Jeżeli klientem jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego produktu albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego produktu.
Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
W przypadku innych kosztów poniesionych przez klienta w związku z reklamacją klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.
8.9. Firma CTI Telekom nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w warunkach gwarancji. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w warunkach gwarancji.
8.10. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, kartę gwarancyjną o ile takowa została dostarczona Kupującemu oraz opis uszkodzenia lub wady towaru.


IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą CTI Telekom Sp. z o.o. a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu